Ga naar hoofdinhoud

Welcome

Say hello to the toggle bar. This is an optional section you can use to display any content you'd like. Simply select a page from the theme panel and the content of the page will display here. You can even use the drag and drop builder to create this! This is a perfect place for your company mission statement, alerts, notices or anything else.

Get In Touch

Email: support@total.com
Phone: 1-800-Total-Theme
Address: Las Vegas, Nevada

Our Location

Algemene voorwaarden

1 Bepalingen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Cliënt : de partij die de opdracht voor het ontvangen van therapie/hulpverlening geeft.
– Praktijk Elim: de partij die therapie of andere werkzaamheden levert.
– Hulpverlening/therapie: Een psychosociaal hulpverlening/therapeutisch traject dat bestaat uit het voeren van gesprekken.
– Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot het aangaan van (of de intentie tot) een traject.

1.1 Toepassing – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle psychosociale hulpverlening van praktijk Elim en daarmee verband houdende handelingen.

1.2 Bedrijfsomschrijving – Praktijk Elim is de vrijgevestigde praktijk voor psychosociale hulpverlening, gevoerd door Anita van Beem.

1.3 Werkzaamheden – De bedrijfsactiviteiten betreffen o.a.: psychosociale hulpverlening. Daarnaast nog secundaire werkzaamheden als coaching, trainingen, workshops, lezingen en verkoop van ‘Zijn lust en mijn leven’.

1.4 Werkomschrijving – De psychosociaal therapeut verleent haar hulp op een verantwoorde methodische wijze bij problemen voortkomend uit: de persoonlijke of relationele sfeer. Uitgesloten hiervan zijn alle lichamelijke ziekten. De psychosociale therapeut richt zich op het herstel van individueel en relationeel functioneren.

2. Overeenkomst
2.1 Duur van de overeenkomst – De overeenkomst start bij aanmelding, schriftelijk of telefonisch. Het is altijd mogelijk om het traject per direct stop te zetten of op te schorten.

2.2 Juridische relatie – De juridische relatie tussen de psychosociaal therapeut en de cliënt betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Praktijk Elim levert een inspanning en er mag verwacht worden dat er zorgvuldig, integer en respectvol wordt gewerkt wat van een redelijk bekwame vergelijkbare professional conform de professionele standaard in vergelijkbare omstandigheden verwacht mag worden.

2.3 Verantwoordelijkheden – U draagt zelf de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over uw eigen gedrag en de consequenties hiervan. Praktijk Elim zal de hulpverlening naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.4 Aansprakelijkheid – Praktijk Elim is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, emotionele schade, financiële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met praktijk Elim.

2.6 Ziekte en overmacht – Bij ziekte wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij ziekte die, naar verwachting langer duurt dan enkele weken wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Dan wel de opschorting of stopzetting van de therapie of een doorverwijzing naar een vergelijkbare collega praktijk. Praktijk Elim is niet aansprakelijk voor de geleden schade als zij niet aan de verplichtingen kan voldoen wegens overmacht. Overmacht betreft bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, verkeersongeval en dergelijke tenzij dit aan praktijk Elim verwijtbaar is.

3. Vertrouwelijkheid
Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en privacy vindt u op de website.

4. Financiën
4.1 Tarieven – De actuele tarieven per gesprek staan vermeld op de website. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW.
De factuur kan zowel schriftelijk en/of digitaal worden verstuurd. De betalingstermijn is 15 dagen. Na deze 15 dagen volgt er een betalingsherinnering. Praktijk Elim behoudt zichzelf de vrijheid voor om per situatie over eventuele incassokosten, het stop zetten van de therapie en het inschakelen van een deurwaarder te beslissen. Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van de cliënt bestaan om openstaande rekeningen aan praktijk Elim te voldoen.

4.2 No show – Afspraken die niet binnen 24 uur, telefonisch, per sms, whatsapp of e-mail, zijn afgezegd worden in rekening gebracht, tenzij anders in overleg is overeengekomen.

Versie: 6 mei 2020

Back To Top